Nghị quyết HĐQT triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (thay thế Nghị quyết HĐQT số 03.11.1/2021/NQ-HĐQT ngày 03/01/2021)

Nghị quyết HĐQT triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (thay thế Nghị quyết HĐQT số 03.11.1/2021/NQ-HĐQT ngày 03/01/2021)