NGUYỄN MẠNH CƯỜNG – THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 500.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,1%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.500.000 CP (tỷ lệ 12,6%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệch, thỏa thuận
– Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/03/2021 đến ngày 15/04/2021