Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – đăng ký mua 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Thắng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 279.000 CP (tỷ lệ 8,58%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ nắm giữ.
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/08/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/09/2017.