Nguyễn Thị Hà – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 50.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 1,54%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/12/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/01/2018.