UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP VINAM

Ngày 15/12/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo ngày 14/12/2017 của CTCP VINAM. Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 5.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.