Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ- Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc /Thành viên HĐQT

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường
- Mã chứng khoán: CVN
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc/Thành viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,1%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 11/01/2021