Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 32.500.000.000 đồng lên 82.500.000.000 đồng

Chi tiết Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn