Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen

- Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen 
- Mã chứng khoán: CVN 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 820.000 CP (tỷ lệ 9,94%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 870.000 CP (Tỷ lệ: 10,55%)  
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/12/2019