Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Công ty CP quản lý Quỹ Bông Sen

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công  ty CP Quản lý quỹ Bông Sen
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 754.000 CP (tỷ lệ 9.14%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 748.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.800 CP (tỷ lệ 0.07%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 25/11/2020