Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng của Mai Thị Hưng và Nguyễn Trường Ka

Nguyễn Trường Ka

Mai Thị Hưng