Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết HĐQT