NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC - ĐÃ MUA 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,1%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.500.000 CP (tỷ lệ 12,6%)
- Phương thức giao dịch: Khớp lệch, thỏa thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/03/2021 đến ngày 15/04/2021