Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT/Giám đốc - Đăng ký mua 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường
- Mã chứng khoán: CVN
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc/Thành viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.500.000 CP (tỷ lệ 12,6%)
- Mục đích thực hiện: Nhu cầu cá nhân

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/03/2021 đến ngày 15/04/2021