Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 250.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 279.000 CP (tỷ lệ 8,58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ nắm giữ.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/08/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/09/2017.