Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên BKS - đăng ký bán 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,31%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/12/2017.