Thông báo giao dịch của Nguyễn Thanh Sơn - người có liên quan đến kế toán trưởng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn 
- Mã chứng khoán: CVN 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.000 CP (tỷ lệ 0,11%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Bích Thủy 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/03/2019 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/04/2019.