Thông báo kết quả giao dịch - Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc, Thành viên HĐQT đã bán 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.500.000 CP (tỷ lệ 12,63%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,10%)
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 03/12/2021 đến ngày 08/12/2021