Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam (mã chứng khoán: CVN) trân trọng kính mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2019
  2. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đại hội (kèm theo).
  1. Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán CVN theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/04/2019 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu của Công ty .

  1. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:
      • Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vinam tổ chức ngày 25/05/2019;

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: https://vinamgroup.com.vn/; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

  1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội/ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2019 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vinam

Điện thoại: 024 39749793                                Fax: 024 39749794

Địa chỉ: Lô A1, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

  1. Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự là người được ủy quyền)) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

1. Mẫu Giấy ủy quyền

2. Chương trình họp

3. Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2019

4. Báo cáo của Ban Giám đốc

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị

6. Báo cáo của Ban kiểm soát

7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019

8. Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận;

10. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS;

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

12. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

13. Tờ trình về thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

14. Tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

File đính kèm

15. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký các HĐ lớn

16. Mẫu phiếu biểu quyết

17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên