BÁO CÁO KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN - NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Nhung

- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 12,12%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 18/06/2020