Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Nhật Minh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Nhật Minh
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.497.600 CP (tỷ lệ 18,15%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.197.600 CP (tỷ lệ 14,51%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/06/2020