Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Nguyễn Nhật Minh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Nhật Minh
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.497.600 CP (tỷ lệ 18,15%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.197.600 CP (tỷ lệ 14,51%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/06/2020