Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Lê Đức Khanh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Khanh
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 12,12%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 4,85%)
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 21/08/2020