Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Ngô Văn Bình

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Văn Bình
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.400.000 CP (tỷ lệ 7,07%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 900.000 CP (tỷ lệ 4,55%)
- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 26/01/2021