Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Minh Tuấn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,1%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 11/01/2021