CVN: Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên BKS - đăng ký bán 23.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trung Kiên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.500 CP (tỷ lệ 0,72%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: lý do tài chính
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/09/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/10/2017.