Đinh Thị Kim Dung – Thành viên HĐQT – đã bán 23.100 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Thị Kim Dung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.100 CP (tỷ lệ 0,71%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.100 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/11/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/12/2017.