Ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 
CVN: 14.3.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CVN của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VINAM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2017. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp
          – Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp
          – Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Thông qua việc thay đổi tên và nhận diện thương hiệu mới của Công ty;
+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.