Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
  • Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 0905/2019/BB/HĐQT/CVN ngày 09/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 để các cổ đông xem xét, thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu tài chính hợp nhất

Kế hoạch

2019

1

Tổng doanh thu

150.000

2

Giá vốn hàng bán

105.000

3

Chi phí bán hàng

5.000

4

Chi phí quản lý doanh nghiệp

7.000

5

Chi phí tài chính

3.000

6

Chi phí khác

100

7

Lợi nhuận trước thuế

29.900

8

Lợi nhuận sau thuế

25.500

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm của Công ty)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.