Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên BKS – đã bán 10.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,12%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 28/11/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 27/12/2017.